ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
เป้าหมายการประกันคุณภาพของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมาย ดังนี้
  • เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามปณิธานและวัตถุประสงค์ ที่สำนักกิจการนักศึกษาได้กำหนดไว้
  • เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
 
*หมายเหตุ ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Download Adobe Reader