ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
มหาวิทยาลัยเกริก > ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม > กิจกรรมและโครงการภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรม


ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกริก ได้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2534 เป็นหน่ายงานรับผิดชอบกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในกับชุมชนใกล้เคียงปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ ณ อาคารหอพักร่มพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง 5100 ได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ดังนี้
 1. โครงการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ จัดสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถพิเศษแก่นักศึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่ เป็นการสร้างสุนทรีภาพให้เกิดในจิตใจและร่วมอนุรักษ์สืบสานดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของสังคมไทย
 2. โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกันขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวันสำคัญต่างๆ เพื่อเปิดโอกาศให้นักศึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่ได้สืบทอดกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับขนมธรรมเนียม ประเพณีวัฒธรรม โดยจัดให้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู่ต่างๆ
  1. จัดกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ เช่น วันจักกรี วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ
  2. จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสฬบูชา วันเข้าพรรษา
  3. จัดกิจกรรมเพื่ออนุรัษ์ส่งเสริมประเพณีไทย ทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญทางประเพณี เช่น วันสงกานต์ วันขึ้นปีใหม่
 3. โครงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ อาทิ
  1. งานวันไหว้ครู
  2. งานวันรับเพื่อนใหม่
  3. งานวัฒนธรรมสัญจร
  4. งานดนตรีไทยอุดมศึกษา
  5. งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทบวงมหวิทยาลัย