ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 
 
ปรัชญา
วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน
ความรู้ทำให้องอาจ
ปณิธาน
มีความรู้ความเข้าใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพอันเป็นประโยชน์ต้อตนเองและสังคม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาคณาจารย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอีกทั้งให้มีความภาคภูมใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พร้อมทั้งร่วมมือกันอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างจริงจัง
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
 • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง วัฒนธรรมประชาคมนานาชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีศักดิ์ศรี
 • เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ และสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้เป็นมรดกของชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

   ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกริกได้พัฒนามาจากทบวง มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 มหาวิทยาลัยเกริกได้รับเอานโยบายดังกล่าวมาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึงทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นรูปธรรมขึ้นในปีการศึกษา 2543 โดยแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะ เสริมสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2543 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในวันที่ 10 สิงหาคม 2543 และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2544 - 2548 ) และแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาปี 2544 ปรับปรุงกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกริก โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ คณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ โดยทางสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้เผยแพร่หลักการแนวความคิด และกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยมีเป้าหมายดังนี้

 1. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามปณิธานแลวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ทุกคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมทำกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างถูกต้องพร้อมทั้งศึกษาและวิจัยข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
 3. พัฒนาบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมและมีจิตสำนึกมุ่งที่คุณภาพมีแนวคิดที่จะปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ
 4. ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะของการะประเมินผลไปพิจารณากำหนดแนวทางในการวางแผนแก้ไข
 5. ทุกหน่วยงานจัดระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจแก่ผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์แผนการพัฒนาหน่วยงานงานในอนาคต

ภาระหน้าที่งานต่างๆของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  ภาระหน้าที่พัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 1. จัดกิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทยด้วยความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรภายใน ของ มหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง
 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยรวมทั้งวัฒนธรรมการละเล่น มารยาทไทย
 3. จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยรวมทั้งวัฒนธรรมการละเล่น มารยาทไทย

  ภาระหน้าที่ในการประเมินผลศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 1. วางแผน กำหนดเป้าหมาย และขอบข่ายการตรวจสอบและการประเมินผล
 2. จัดทำใบประเมินงานที่จัดแต่ละครั้งพร้อมทั้งสรุปผล
 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม
 4. ติดตามผลการประเมินการเข้าร่วมของหน่วยงานต่างๆ
 5. จัดทำรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจำปีของมหาวิทยาลัย

  ภาระหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

 1. จัดทำแผนการประชุมการประชาสัมพันธุ์เกี่ยวกับการศิลปวัฒนธรรมแก่ หน่วยงานต่าง ๆ
 2. ดูแลรับผิดชอบการการประชาสัมพันธุ์
 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
 4. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
 5. พัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ

  ภาระหน้าที่ธุรการ

 1. ดำเนินการรับส่งหนังสือเข้าและหนังสือออก
 2. พิมพ์เอกสาร รายงาน และงานต่าง ๆ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และจัดหมวดหมู่เอกสารให้เป็นระบบ
 3. ทำหนังสือเกี่ยวกับงานวางแผน งบประมาณ ขอเบิก ซ่อมอุปกรณ์ และเครื่องใช้ภายในศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรักษาการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม