ข้อมูลเกี่ยวกับ
 
 ลิงค์ด่วน
 
 

กฎระเบียบการยืมอุปกรณ์

 ขั้นตอนการยืมอุปกรณ์

 แบบรายการเช่าชุดการแสดง (Download)

 แบบรายการขอยืมอุปกรณ์ (Download)

การสมัครสมาชิก

 การสมัครสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 
 


ประวัติความเป็นมา

หลังจากที่ทบวงมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 แล้ว มหาวิทยาลัยเกริกได้รับเอานโยบายดังกล่าวมาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 โดยมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเกริกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2543 โดยแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย / คณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน ภายในมหาวิทยาลัยเกริก และเสริมสร้างความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เสริมสร้างความเข้าใจ และเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ตนเองและเขียนรายงานการศึกษาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2543
เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติในการประชุม ครั้งที่ 3 / 2543 อนุมัติให้จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2543 และมีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาของมหาวิทยาลัยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกริก ฉบับที่ 4 ระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ. 2550 - 2555 ) ปรับปรุงกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกริก โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและในระดับคณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ เพื่อให้มีการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง เผยแพร่หลักการ แนวความคิด และกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกริก รวมถึงบุคคลภายนอก และสังคมทั่วไป เพื่อสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการสร้าง “ คน ” ที่มีคุณภาพของสังคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาคณาจารย์เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยอีกทั้งให้มีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และประพฤติปฏิบัติตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ พร้อมทั้งร่วมมือกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างจริงจัง
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนงานด้านศิลปวัฒธรรม
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงวัฒนธรรมประชาคมนานาชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีศักดิ์ศรี
  4. เพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์และสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามไว้เป็นมรดกของชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 

กิจกรรมงานท่องเที่ยว ท่องไทย ครั้งที่ 17 ณ เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่16 - 19
(23 มี.ค. 2560)
 

กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 "สานศิลป์ ถิ่นสองแคว" วันที่ 1- 3 กุมพาพันธ์ 2...
(8 ก.พ. 2560)
 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมถ่ายทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานนิทรรศการ "ท่องไทยท่องโลก คร...
(11 ต.ค. 2559)
 

ศูนย์ศส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมถ่ายทอดและแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานนิทรรศการ "ท่องไทยท่องโลก ค...
(10 ต.ค. 2559)
 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและสำนักกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม "วันแม่" และจัดการแสดงรำถวา...
(29 ส.ค. 2559)
 
 
  กิจกรรมทั้งหมด